СОУ  “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - БУРГАС

 

Учебна 2013/2014 година

През 2013/2014г училището участва в международна инициатива "Птиците ни свързват" в рамките на кампанията "Пролет на живо" със съдействието на БДЗП

Наш партньор е училище  Yoyceville school от Нигерия

Основни цели:

 • Учениците да опознаят прелетните птици
 • Да научат за далечни места
 • Да създадaт приятелства
 • Да виждат и разбират различията
 • Да изградят съзнание за това колко сме обединени, благодарение на природния феномен наречен МИГРАЦИЯ

 

 

През настоящата учебна година продължава работата по проекта:

 

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището      

привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Цели на проекта:

Обща цел на проекта - да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности

Специфични цели:

 1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
 2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
 3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
 4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).
 •  Общ брой ученици в извънкласни и извънучилищни дейности: 178;
 •  Общ брой извънкласни и извънучилищни дейности: 17;
 •  Брой ръководители: 13.

 

Област на извънкласната дейност

Тематично направление

Брой ученици

Ръководител

Природоматематически науки

клуб "Зелени алтернативи"

9

В. Дунгьова

клуб "Екоработилница"

10

Г. Стоянова

Хуманитарни науки

клуб "Приказен свят"

8

В. Ралева

клуб "Клио"

10

П. Николова

Здравословен начин на живот

клуб "Екоразходки"

15

Г. Стоянова

клуб "Млад еколог"

11

Т. Сипсева

Комуникативни умения на роден език

клуб "Млад журналист"

7

Т. Сипсева

Математическа грамотност и базови познания в областта на науките и технологиите

клуб "Млад детектив"

6

В. Милева

Умения за самостоятелно учене и събиране на информация

клуб "Еволюция на фотографията"

9

Б. Динев

клуб "Опознай родния край"

13

Д. Киндалова

Граждански компетентности

клуб "АЗ работилничка"

10

Д. Дойчева

клуб "Азбука на вежливостта"

10

К. Георгиева

Културни компетентности

студио "Класическа анимация и илюстрация"

15

Д. Калъчева

ателие "ДизАрт"

15

Т. Стоянова-Попова

Дигитални компетентности

клуб "Компютърни многознайковци"

6

В. Милева

клуб "Цифрова фотография"

10

Б. Динев

клуб "ИТ Знайко"

14

Р. Пехливанова

 

Продължава работата и по проект

ПРОЕКТ МОМН BG051P0001-03.01.03-0001

“Квалификация на педагогическите специалисти”

 

Учебна 2012/2013 година

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището      

привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Основни  цели :

1. Да повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно  техните  интереси  и потребности.

2. Учениците да развият допълнителни знания, умения и компетентности, свързани с техните интереси и хобита.

3. Да осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.

В изпълнение на проекта за учебната 2012/2013  година  са сформирани  9  групи по извънучилищни и извънкласни форми,обхванати са  114  ученици и са ангажирани   9 учители от училището, а именно:

 • Клуб «Аз и животните» с ученици от 1а клас
   
 • Клуб «Историята на моето селище» с ученици от 3в клас
 • Театрално студио «Интелект» с ученици от 3б клас
 • Клуб «Еко разходки - запознаване с природата, обучение чрез движение и игри» с ученици от 6 клас
 • Дискусионен клуб «Историята на моето селище» с ученици от 4б клас
 • Клуб «Здравно и сексуално образование, превенция на наркотици» с ученици от 10-11 клас
 • Ателие «Студио приложни изкуства» с ученици от 10-11 клас
 • Клуб «ДизАрт» с ученици от 5-7 клас
 • Клуб «КЛИО» с ученици от 8-10 клас

ПРОЕКТ МОМН BG051P0001-03.01.03-0001

“Квалификация на педагогическите специалисти”

Той е съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.

Проектът дава възможност учители, помощник-директори и директори да преминат обучения за повишаване на квалификацията

Учебна 2011/2012 година

 

Проект: Със знания и спорт ще победим тютюна

/Превенция на пасивното пушене  на обществени места и на тютюнопушенето в  училищна среда /

 

 

Проектът се осъществява в рамките на Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – За живот без тютюн – 4” на Министерство на здравеопазването, с подкрепата на МОМН.Участници в проекта са всички ученици от 2 и 4 клас.

 

Основни цели  на проекта са :

1. Предоставяне информация за вредата от тютюнопушенето и  пасивното пушене и правото на избор на всеки човек.                                

2.  Създаване на устойчив модел за ограничаване на пасивното пушене и предотвратяване на тютюнопушенето при подрастващите /7-10год/.      

3.Спортът-помощник срещу вредният навик.

 

Дейности по проекта:

Здравна беседа за вредата от тютюневия дим;

Изложба “Аз не пуша, не пуши и ти”;

Провеждане на обучителни модули и тренинги с всеки клас;

Конкурс за рисунки, стихове и разкази;

Здравна олимпиада “За вредата от тютюна”;

Спортен празник “Спорт срещу тютюн”;

Отпечатване и разпространение на брошура “Живот без тютюнев дим-бъдеще за нашите внуци”

 

 

Учебна 2010/2011 година


Проект “ТИ ИМАШ ПРАВО НА ИЗБОР

Проектът се осъществява в рамките на Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – За живот без тютюн – 3” на Министерство на здравеопазването.Участници в проекта са учениците от 1 Б клас и техните родители, под ръководството на г-жа Дорена Баджакова-класен ръководител.

Основни цели на проекта:

 1. Предоставяне информация за вредата от пасивното пушене и правото на избор на всеки човек;
 2. Създаване на устойчив модел за предодвратяване на тютюнопушенето при 7-10 годишните и ограничаване на пасивното пушене.

Дейности:

 1. Здравни беседи на теми- “Защо да не пуша”, “Пасивното пушене-същност и влияние върху подрастващите”.
 2. Изложба от рисунки във връзка с Международния ден срещу тютюнопушенето 17.11.2011г.
 3. Анкета с всички родители за оценка на средата на живот на учениците готовността на родителите да се откажат от тютюнопушене или да намалят броя на изпушените цигари.
 4. Провеждане на мотивационен тренинг
 5. Провеждане на занятие – “Какъв урок получих”
 6. Изготвяне , отпечатване и разпространение на брошура за учениците.
 7. Изготвяне , отпечатване и разпространение на Наръчник на началния учител в борбата с пасивното пушене и ранното тютюнопушене.
 8. Участие на ученици от училището в Международния конкурс за рисунка ”Не на цигарите”.

снимки

Проект “МИНУТА СПОРТ-ГОДИНИ ЗДРАВЕ

Проектът се осъществява по реда на ПМС № 129/11.07.2000 г. за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта в училище.Със средствата по този проект в СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” физкултурният салон на училището е оборудван с фитнес уреди, закупени са и други спортни уреди и пособия, които се използват от всички ученици.Част от средствата се използват за спортна дейност, спортни празници, награди, застраховка на учениците представящи училището в общински, областни и републикански състезания.

снимки
 

Учебна 2009/2010 година


Проект “ПО-ДОБРИЯТ ИЗБОР ЗА ТЕБ

Проектът се администрира от Фондация”Работилница за граждански инициативи” и Регионална асоциация на училищните психолози и педагози(РАУПП) гр.Бургас. Финансирането на проекта е осигурено от Първа инвестиционна банка(ПИБ).

Цел на проекта е създаване на по-добри условия за интеграция в масовото училище и ясна житейска перспектива у момчетата и момичетата от Дом за деца лишени от родителски грижи „Александър Георгиев – Коджакафалията”–Бургас, навършили 14 г.

В рамките на проекта, в СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. Бургас ще бъдат обхванати 3 деца, настанени в Дома и обучаващи се в училище.

Дейностите включват:

 • организиране и провеждане на социално-психологически тренинг за развиване на социални и комуникативни умения в класа, в който се обучават децата;
 • консултативни сесии с арт-терапевтични дейности;
 • провеждане на публичен форум – изложба и сценично представяне на продукти от дейностите по проекта.

снимки

Проект “Училището в моя роден град Бургас – любимо и незабравимо

Проектът на Община Бургас се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд.Ученици от 4 и 7 клас от СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” се включват като участници в проекта.

Основната цел на проекта „Училището в моя роден град Бургас – любимо и незабравимо” е да се създадат условия за развитие на потенциала на всяко дете за осигуряване на възможности за интелектуално и личностно развитие, за пълноценна социална интеграция чрез разнообразяване и разширяване на извънкласните и извънучилищните дейности в училищата на територията на Община Бургас.

В рамките на този проект в СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Бургас се създаде клуб за драма и сценични изкуства, в който участват ученици от 4 клас.Под ръководството на ръководителите г-жа Д.Баджакова и г-жа Й.Маринова учениците подготвиха и изпълниха на голяма сцена спектакъла “Съкровищата на Европа”.

Учениците от 7 клас, под ръководството на г-жа Д.Хайтова, изучават историята на училището и града, събират снимков материал, проучват учебници и училищна литература, издадени преди десетилетия, сведения за ритуали и празници в родното училище.От събраните материали учениците изработиха кът в училище, написаха есета и разкази за известни личности в Бургаския край, рисуваха моменти от живота в училище и др.

снимки
 

Учебна 2009/2010 година


Проект “Училището-територия на реализираните възможности

Проектът на СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд.

Основна цел:Развитие потенциала на децата в СОУ “Св.Св. Кирил и Методий”Бургас в съответствие с техните интереси и осигуряване на възможности за интелектуалното и личностното им израстване чрез разнообразяване и разширяване на извънкласните и извънучилищни дейности. Изява на таланта на учениците и получаване на признание и уважение за претворените в наука и изкуство идеи на децата. В проекта се включиха общо 180 ученика.

По проекта работиха 3 клуба:

Изкуства” с 3 секции – „Изобразително изкуство”, „Приложно изкуство”, „Приложна фотография” с ученици от 8 до 12 клас.
Краезнание” с 3 секции - „Моето семейство” с учениците от начален курс, „Историята на Бургас” с учениците от 5 до 7 клас и „Краезнание” в горен курс.
Литературно общество” с 2 секции – „ Литература” и „Журналистика” с ученици от 8 до 12 клас.

Изпълнението на проекта покри изцяло общата му цел, а именно да се развие потенциала на децата в СОУ “Св.Св. Кирил и Методий”Бургас в съответствие с техните интереси и осигуряване на възможности за интелектуалното и личностното им израстване. Разширяването на съществуващите вече извънкласни дейности-клубове по интереси и създаването на нови такива даде възможност на учениците да се включат активно в живота на училището. Създаденото разнообразие от форми на работа предизвика тяхния потенциал, мотивира ги за участие и крайният резултат беше пълното сформиране на всички клубове още със стартирането на проекта. Доказателство за това са подадените декларации за участие-всичките 180 броя.

По отношение на конкретната цел, а именно-изявата на таланта на учениците и получаване на признание и уважение за притворените в науката и изкуството техни идеи, крайният резултат е много добър. Учениците имаха възможност да покажат своите качества и потенциал не само пред съученици, учители и родители, но и пред широката бургаска общественост, благодарение на организираните дейности по проекта-литературните и научни четения, посветени на Деня на будителите и на Петя Дубарова, както и на организираните изложби. Всички участници в проекта активно се включваха в подготовката и провеждането на всяка една от дейностите до момента. Всичко това оказа мотивиращо въздействие и върху останалите ученици.Проект “Обновяване на библиотеката

Проектът „Обновяване библиотеката на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”-гр.Бургас”на Училищното настоятелство при СОУ”Св.Св.Кирил и Методий”-град Бургас се осъществява по Програма”Библиотеки за българските училища” на Първа Инвестиционна Банка, в сътрудничеството на Фондация „Работилница за граждански инициативи”.

Проектът се администрира от СОУ с хуманитарно-естетически профил ”Св.Св.Кирил и Методий”-гр.Бургас.

Конкретните дейности по обновяването на училищната библиотека са:

 1. Закупуване на литература.
 2. Обновяване читалнята на библиотеката с нова читателска маса и компютърно бюро.
 3. Закупуване на компютър за нуждите на учениците.
 4. Почистване и подреждане на библиотеката.
 5. Дни на ”Отворени врати”.

Дейностите по проекта ще се изпълняват от учениците и техните родители и учители, както и от членове на УН. Цели на поекта:

 • Да се актуализира и попълни наличния книжен фонд в библиотеката.
 • Да се осигури качествен достъп до интернет за работа на учениците.
 • Да се поднови материалната база в читалнята на библиотеката

Закупената литература се използва от всички ученици и преподаватели, както в часовете, така и за индивидуална подготовка-изготвяне на доклади, есета, реферати и др.Учениците разполагат с бърз и качествен достъп до интернет, и работят в обновена и комфортна среда.Учебна 2007/2008


Проект “Подобряване на енергийната ефективност на СОУ”Св.Св.Кирил и Методий-гр.Бургас.

Проектът се осъществява по Програма на правителството на Япония за отпускане на безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище.Община Бургас осигури съфинансиране проект на СОУ”Св.Св.Кирил и Методий”.

Проектът предвижда подмяна на старата външна дограма в класните стаи и кабинети в западната и южна част на училището с нова PVC дограма. Всички дейности по проекта ще се извършат на място-в СОУ „Св.Св.Кирил и Методий”-гр.Бургас.

Цели на проекта:
Краткосрочни цели:

 1. Намаляване разходите за отопление на училищната сграда.
 2. Грижа за здравето на учениците и работещите в училище.
 3. Обновяване екстериора и интериора на училището.

Дългосрочни цели:

 1. Подмяната на дограмата на сградата ще доведе до подобряване на работата на отоплителната система и до значително намаляване на разходите за енергия.
 2. Постигане на по-добър контрол на температурата в сградата и подобряване на топлинния комфорт в нея.
 3. Реализиране на икономии в бюджета на училището.

Проблемите, които проектът има за цел да разреши са:

 • Нефункционалното отопление на сградата на училището.
 • Остарелият екстериор на училищната сграда.


Проект “Спортна площадка

Проектът се осъществява в рамките на Национална програма „Модернизация на материалната база в училище на МОН, Модул „Спорт в училище.

Основа цел на проекта е мотивиране на учениците за по-системни занимания със спорт, който да стане за тях социална потребност.

Проектът предвижда изграждането на открита спортна площадка с изкуствена трева.